Anda Derneği Aydınlatma Metni

ANDA EĞİTİM ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

AYDINLATMA METNİ

 

Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (“Anda”) (“Dernek”) , ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Ayrıca kültür, sanat, çevre, sağlık, eğitim ile hak ve özgürlükler alanında toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Anda sayılan faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında kişilere ilişkin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işler. Anılan verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde, güvenliği sağlanmış ortamlarda saklar ve kişilerin hakları konusunda oldukça hassas davranır.

 

1.Veri Sorumlusu:

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından hazırlanmıştır.

 

2.Aydınlatmanın Kapsamı:

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verileri, bu verileri hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

3.İhtiyaç Sahibi Aydınlatma Metni:

                                              

3.1.  İşlenen Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik, İletişim, Finans Verileri, Mesleki Deneyim Verileri ve Sağlık Bilgileri gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, afet, savaş ve olağan zamanlarda siz ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, form ve evrakların saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sizlerden gelecek yardım talebi / şikâyetlerin takibi, yapılan yardımların lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Hukuki İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlık süreçlerinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, derneğimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Görsel İşitsel Kayıtlara İlişkin Veriler, Derneğimizin yardım ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında işlenebilir. Çekilen fotoğrafların veya videoların yardım kampanyalarında kullanılması veya derneğimizin medya, sosyal medya organları aracılığı ile paylaşılması halinde sizlerin açık rızası alınacaktır. Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlara katkısı olacağı düşünülmeyen durumlarda kişilere ait fotoğraf ve video kayıtlarında kişiyi belirlenebilir kılan herhangi bir veri paylaşılmaz.

 

3.2. Kişisel Verilerin, Hangi Yöntemlerle Ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

 

İşlenen kişisel verileriniz, Anda ile aranızda kurulacak yardım ilişkisinin niteliğine göre değişkenlik gösterir. Andadan yalnızca ayni veya nakdi yardım alınan durumlarda sağlık verileriniz işlenmez.  Verileriniz genellikle aile yardım formu ,………. gibi fiziki formlar aracılığı ile toplanır. Arama kurtarma faaliyetleri gibi acil durumlarda telefon, mail gibi iletişim araçları ile de verileriniz toplanabilir. Sayılan veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplerle işlenir;

 

 1. İhtiyaç sahibine yapılacak yardım ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, yapılacak yardımın gerekliliğinin tespitinin yapılabilmesi ve yapılan yardımların kayıtlarının tutulması, bağışçıya yönelik güven tesisinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve sair mevzuat gereğince veri işlemenin açıkça öngörülmüş olması ve/veya derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. İlgili kişi tarafından alenileştirilmesi.
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

3.3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla yalnızca ilgili yardım faaliyetlerinde bulunacak dernek gönüllülerine, üyelere, bağışçılara dernek temsilciliklerine, derneğin işbirliği içerisinde olduğu diğer derneklere, akredite kuruluşumuz AFAD’a, derneğimizi denetime yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  uyuşmazlıklar halinde avukatlara aktarılır.

 

4.Bağışçı Aydınlatma Metni

 

4.1.  İşlenen Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik, İletişim ve Finans Verileri gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, yapacağınız bağışlar kapsamında 5253 sayılı Dernekler Kanununda yer ve derneğimizin hukuki yükümlülüğü alındı belgelerinin düzenlenebilmesi, yapacağınız yardımın mahiyetine göre kayıtlarının tutulabilmesi, internet sitemiz üzerinden yapacağınız online bağışlarda kredi kartı veya banka kartı üzerinden bağışlarınızın alınabilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, form ve evrakların saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Hukuki İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlık süreçlerinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz deneğimize yapacağınız fiziksel ziyaretler sırasında, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, derneğimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Görsel İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler, derneğimizin yardım ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve sosyal medya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilir. Çekilen fotoğrafların veya videoların yardım kampanyalarında kullanılması veya derneğimizin medya, sosyal medya organları aracılığı ile paylaşılması halinde sizlerin açık rızası alınacaktır.

 

4.2. Kişisel Verilerin, Hangi Yöntemlerle Ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

 

İşlenen kişisel verileriniz, Anda ile aranızda kurulacak bağış ilişkisinin niteliğine göre değişkenlik gösterir. Verileriniz genellikle alındı formları gibi fiziksel formlar üzerinden toplanır. İnternet sitemiz üzerinden veya SMS yolu ile yapacağınız bağışlarda sitede yer alan formlar üzerinden verileriniz toplanabilir. İnternet sitesi üzerinden çevrimiçi bağışlar kapsamında sanal pos üzerinden kredi kartı verileriniz alınır. Bizlerle mail veya telefon yolu ile iletişime geçmeniz halinde bu kanallar üzerinden de sizlerle iletişime geçmek amacı ile verilerinizi işleyebiliriz. Sayılan veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplerle işlenir;

 

 1. Derneğimize yapılan bağışların mevzuattan kaynaklı kayıtlarının tutulması,
 2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve sair mevzuat gereğince veri işlemenin açıkça öngörülmüş olması ve/veya derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. Derneğimizin meşru menfaatleri kapsamında veri işlemenin gerekli olması.

 

4.3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlerimize, uyuşmazlıklar halinde avukatlara aktarılır.

 

Anda Kardeşe Vefa Derneği bağışçıyı onore etmek, bağışçının yardımının mahiyetini göstermek, diğer potansiyel bağışçıları teşvik etmek gibi amaçlarla yalnızca kişinin talebi veya rızası dâhilinde sosyal medya araçları üzerinden bağışçının adını açıklar.

 

 1. Gönüllü Aydınlatma Metni

 

5.1.  İşlenen Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, katılmak istediğiniz gönüllülük faaliyetinin yürütülebilmesi için gerekli kayıtların oluşturulması, yürüttüğünüz faaliyetler kapsamında sizlere dernek tarafından eğitim verilebilmesi, faaliyet organizasyonunun sağlanabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, acil durum ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, form ve evrakların saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Hukuki İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlık süreçlerinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz deneğimize yapacağınız fiziksel ziyaretler sırasında, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, derneğimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Görsel İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler, derneğimizin yardım ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve sosyal medya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilir. Çekilen fotoğrafların veya videoların yardım kampanyalarında kullanılması veya derneğimizin medya, sosyal medya organları aracılığı ile paylaşılması halinde sizlerin açık rızası alınacaktır.

 

5.2. Kişisel Verilerin, Hangi Yöntemlerle Ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

 

İşlenen kişisel verileriniz gönüllü talep formları, eğitim katılım formları gibi evraklar aracılığı ile fiziki olarak veya internet sitemiz üzerinden toplanır. Verileriniz Anda içerisinde faaliyet gösterdiğiniz alana göre e posta, telefon gibi araçlar vasıtası ile de toplanabilir. Sayılan veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplerle işlenir;

 

 1. Gönüllülük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için veri işlemenin gerekli olması,
 2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve sair mevzuat gereğince veri işlemenin açıkça öngörülmüş olması ve/veya derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. Derneğimizin meşru menfaatleri kapsamında veri işlemenin gerekli olması.
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

5.3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetin gerektirdiği durumlarda işbirliği içerisinde olunan diğer derneklere, dernek bünyesine mal ve hizmet tedarik edilen tedarikçilerimize, uyuşmazlıklar halinde avukatlara aktarılır. Fotoğraf ve video kayıt verileriniz, sosyal medya hesap verileriniz herkese açık olarak sosyal medya platformlarımıza aktarılabilir.

 

 1. Dernek Üyeleri Aydınlatma Metni:

 

6.1.  İşlenen Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik, İletişim ve Finans Verileri, Üyelik Kayıt Verileri gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, üyelik başvurularının değerlendirilmesi ve kabul süreçlerin yürütülmesi, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek etkinlik organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek genel kurul toplantılarının yapılması, 5253 sayılı Dernekler Kanununda yer alan derneğimizin hukuki yükümlülüğü kapsamındaki bilgi ve belgelerin düzenlenebilmesi, yürüttüğünüz faaliyetler kapsamında sizlere dernek tarafından eğitim verilebilmesi, faaliyet organizasyonunun sağlanabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, acil durum ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi, dernek faaliyetlerinin denetimi, form ve evrakların saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenir. Hukuki İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlık süreçlerinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz deneğimize yapacağınız fiziksel ziyaretler sırasında, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, derneğimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Görsel İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler, üyelik taleplerinizin alınması amacıyla, derneğimizin yardım ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve sosyal medya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilir. Çekilen fotoğrafların veya videoların yardım kampanyalarında kullanılması veya derneğimizin medya, sosyal medya organları aracılığı ile paylaşılması halinde sizlerin açık rızası alınacaktır.

 

6.2. Kişisel Verilerin, Hangi Yöntemlerle Ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

 

İşlenen kişisel verileriniz, Anda Kardeşe Vefa Derneğine yapacağınız üyelik başvurularında başvuru formları üzerinden toplanır. Verileriniz dernek faaliyetleri esnasında gerekli durumlarda telefon, e posta veya internet sitemiz üzerinden de işlebilecektir. Sayılan veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplerle işlenir;

 

 1. Derneğimize üyelik kayıtlarınızın yapılabilmesi,
 2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve sair mevzuat gereğince veri işlemenin açıkça öngörülmüş olması ve/veya derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. Derneğimizin meşru menfaatleri kapsamında veri işlemenin gerekli olması.
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

6.3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlerimize, gerekli hallerde mal ve hizmet tedarik edilen tedarikçilerimize, uyuşmazlıklar halinde avukatlara aktarılır. Fotoğraf ve video kayıt verileriniz, sosyal medya hesap verileriniz herkese açık olarak sosyal medya platformlarımıza aktarılabilir.

 

 1. Tedarikçi Aydınlatma Metni

 

7.1.  İşlenen Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik, İletişim ve Finans Verileri gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, derneğe yapılacak mal ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülebilmesi, dernek ve tedarikçi arasında kurulacak sözleşmelerin yürütülebilmesi, sözleşme süreçlerinin finans ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanununda yer alan derneğimizin hukuki yükümlülüğü kapsamındaki bilgi ve belgelerin düzenlenebilmesi, dernek faaliyetlerinin denetimi, tedarikçiler ile kurulacak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme, makbuz ve faturaların saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenir.  Hukuki İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki uyuşmazlık süreçlerinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri gibi kişisel verileriniz deneğimize yapacağınız fiziksel ziyaretler sırasında, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, derneğimizin fiziksel mekân güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 

7.2. Kişisel Verilerin, Hangi Yöntemlerle Ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

 

İşlenen kişisel verileriniz, Anda Kardeşe Vefa Derneği ile yapacağınız tedarik sözleşmeleri üzerinden toplanır. Verileriniz tedarik süreçlerinde gerekli durumlarda telefon, e posta veya internet sitemiz üzerinden de işlenebilecektir. Sayılan veriler aşağıda yer alan hukuki sebeplerle işlenir;

 

 1. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 2. Kanunen veri işlemenin açıkça öngörülmüş olması ve/veya derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. Derneğimizin meşru menfaatleri kapsamında veri işlemenin gerekli olması.

 

7.3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlerimize, gerekli hallerde mal ve hizmet tedarik edilen diğer tedarikçilerimize, uyuşmazlıklar halinde avukatlara aktarılır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://anda.org.tr/  internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Adres: Hacettepe Mah. Kestane Cad. No:17 Altındağ ANKARA”  adresine,  yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Derneğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.